Frequently Asked Questions (FAQ)

How much storage space do I have on MiGrid?

There's no space quota as such on the general MiGrid storage, but we do recommend using our ERDA/IDMC services for any larger data sets. Anything within a few tens of gigabytes should be fine, and we suggest that you just have a word with us if you want to store more than that.

Is My MiGrid Data Replicated and Backed Up?

All data on MiGrid is automatically replicated over multiple disks with RAID technology. We do run complete nightly backups of all user data to another host but we do not currently guarantee the complete backup availability of ordinary data in your MiGrid home folder or in the VGrid shares. Please contact us if in doubt about this or use e.g. our ERDA service with freeze archives if that is essential.

How do I Transfer Entire Folders to/from MiGrid?

In the MiGrid web interface you can only upload/download individual files, so if you e.g. want to upload an entire folder structure there, first pack the folder(s) in a zip or tar file, upload it as usual and then use unpack from the right-click menu on the uploaded file.
Likewise you can use pack on a folder in MiGrid, download and unpack it locally.
Alternatively you can use the efficient file/folder handling described in the Advanced Data Access sections of the user guide. That makes MiGrid appear like a network drive so that you can use your local file manager to copy entire folders to MiGrid.

Can I Share, Exchange and Publish Data in e.g. a Read-only Fashion on MiGrid?

Yes, depending on the audience and dynamics of the data to share you can use one of two overall methods.
For dynamic data you can either share in a read-write manner using the VGrid shares or make them read-only in the VGrid administration. Similarly you can do read-only sharing and publishing through the VGrid web pages. Both are built into the VGrids and the web pages come in a public and in a group-wide flavor, where the publishing is done by VGrid owners storing data in the public_base and private_base VGrid subdirectories respectively on MiGrid. Your VGrids page includes links to those and to the resulting web pages.
For quick data exchange with anyone and particularly people not on MiGrid, we recommend the Share Link feature. From your Files page you can create a share link for a file or folder and choose what kind of read and write access share link recipients should be granted. The share link method include the option to send out an invitation with the link directly on email, but it can of course also be manually distributed by other means. Share links can also be accessed with SFTP, FTPS and WebDAVS as described in the user guide.

How Are VGrids Managed?

VGrids can be created by anyone and the creator of a VGrid automatically becomes owner. All user management is left to the owner(s) without interaction from the MiGrid system administrators. Co-owners and members can be added either directly using the Swedish numberplate or email alias of the user, or indirectly if the user requests owner-/membership on the VGrids page, and the owner(s) follow the instructions then sent on email about adding the user with the full user ID format.

Can I have a shared or separate account for our project?

No, we cannot allow such accounts or account aliasing, mainly due to rules and regulations. In case of suspected or alleged abuse we need to be able to uniquely identify who did what and when, and all kinds of anonymous or shared accounts would prevent that. Please refer to the UCPH information security policy for further details about identity and traceability requirements.
So basically you need to use your own personal and clearly identifiable account for all logins. What you can do is to use VGrids to store data in a shared group folder. In that way the data is not bound to your account specifically and you and your project group can easily manage all account access yourselves through the VGrid admin page.
Similarly share links can be used for access to particular subfolders if you need to e.g. automate data upload from lab machines without storing your personal login there. Please refer to the user guide for more details.

Why can't I use certain characters in file names?

MiGrid prevents certain characters like "< > { | } * ? [ ]" in file names. You may already have run into similar limitations when naming files on your own PC or devices. In order to provide a secure and consistent experience across different platforms, web and advanced interfaces MiGrid prohibits those and some more that are known to cause problems. Either because they are so-called control characters with a special potentially dangerous meaning on the storage systems or because they are known to interfere with the web interfacing and presentation. We are continuously evaluating the need for allowing more exotic characters but always with focus on not breaking existing interfaces and backends. Feel free to contact us about the possibility of allowing any additional characters that you may miss.

Can I use a certifcate to access MiGrid?

In case you want the extra secure access you need to request and install one of our grid certificates as described on the corresponding getting started page. As you can see in the user-cert-import guide there, the certificate install process takes quite a few steps, but then at least login gets simpler afterwards. After installing your certificate you can use it first to sign up for your MiGrid account and then afterwards to log in.

Ofte stillede spørgsmål (OSS)

Hvor meget plads har jeg på MiGrid?

Vi håndhæver ikke som sådan pladskvoter på selve MiGrid datalageret, men vi anbefaler at benytte vores ERDA/IDMC services til alle større datasæt. Så længe vi taler datamængder op til en snes gigabytes, skulle der ikke være nogen problemer. Hvis du gerne vil gemme mere end det, kan det sikkert også lade sig gøre - bare tag en snak med os om det.

Er mine MiGrid data replikerede og med backup?

Al data på MiGrid er automatisk replikeret over flere diske v.h.a. RAID-teknologi. Vi kører backup hver nat af alle brugerdata men vi garanterer ikke i øjeblikket fuldstændig tilgængelig backup af almindelige data i din MiGrid brugerfolder eller i VGrid shares. Kontakt os venligst for uddybning eller benyt vores ERDA service med freeze archives hvis det er essentielt.

Hvordan overfører jeg hele foldere til/fra MiGrid?

På dine MiGrid websider kan du kun uploade/downloade enkeltfiler, så hvis du f.eks. vil uploade hele foldere den vej, må du først pakke dem i en zip- eller tar-fil, som du derefter uploader som vanligt og endelig udpakker med unpack fra højreklik-menuen på den uploadede fil.
Tilsvarende kan du bruge pack på en MiGrid folder, downloade den pakkede fil og udpakke lokalt.
Alternativt kan du benytte den effektive fil/folder-håndtering som beskrevet i afsnittene om Avanceret datatilgang i brugervejledningen. På den måde kan MiGrid tilgås som et netværksdrev så du kan benytte din almindelige filhåndtering til at kopiere hele foldere til og fra MiGrid.

Kan jeg dele, udveklse og publicere MiGrid data f.eks. så der kun er læse-adgang?

Ja, der er overordnet to forskellige måder at gøre det på afhængigt af hvor dynamiske data er, og hvem du vil dele med.
Når det drejer sig om dynamiske data er det muligt at dele med læse- og skrive-adgang via de almindelige VGrid shares, samt at skifte sådanne shares til kun at give læse-adgang på administrationssiden. Det er også muligt at lave skrivebeskyttet deling og publicering via de tilknyttede VGrid web sider. Begge følger automatisk med alle VGrids og sidstnævnte findes i en udgave med offentlig adgang og en kun for gruppens deltagere. Publicering den vej foregår ved at VGrid ejere gemmer data i de tilhørende public_base hhv private_base VGrid undermapper på MiGrid. På din VGrids side finder du links til disse og til de resulterende web-sider.
Til hurtig udveksling af data med hvem som helst, herunder ikke mindst folk som ikke er på MiGrid, kan vi anbefale Share Link metoden. Fra din Files side kan du oprette et share link og vælge hvilken kombination af læse- og skrive-adgang modtageren skal gives. Share link metoden inkluderer muligheden for at udsende en invitation med link direkte på email, men det kan naturligvis også gøres manuelt via andre kanaler.

Hvordan styres VGrids?

Alle kan oprette VGrids og de bliver derved automatisk ejere af det nye VGrid. Al brugerstyring er ejernes ansvar og foregår uden indblanding fra systemadministratorerne på MiGrid. Medejere og medlemmer kan enten tilføjes direkte ved at indtaste brugerens svenske nummerplade eller email på VGrid Management siden eller ved at brugere anmoder om owner-/membership på VGrids-siden, og ejerne følger de derved emailede instruktioner om at tilføje brugeren vha det komplette bruger-ID.

Kan jeg få en delt eller særskilt konto til vores projekt?

Nej, vi kan ikke tillade sådanne delte eller særskilte konti, især pga love og regler. I tilfælde af mistanke eller anklager om kontimisbrug er det strengt nødvendigt at vi entydigt kan afgøre præcis hvem der gjorde hvad og hvornår. Det er helt uforeneligt med alle former for anonyme eller delte konti. Vi henviser til KUs Informationssikkerhedspolitik for nærmere detaljer omkring krav omkring identitet og sporbarhed. Hvad man kan gøre er at benytte VGrids til at opbevare data i en delt gruppemappe. På den måde er data ikke bundet specifikt til din private konto og du og din projektgruppe kan nemt selv styre al kontoadgang dertil via pågældende VGrids admin-side.
Det er desuden muligt at benytte sharelinks til at give adgang til specifikke undermapper, i tilfælde af at man f.eks. har brug for at automatisere data-upload fra laboratoriemaskiner uden at have sit personlige login flydende rundt. Se venligst brugervejledningen for nærmere detaljer.

Hvorfor er der tegn jeg ikke kan bruge i filnavne?

MiGrid afviser enkelte tegn så som "< > { | } * ? [ ]" i filnavne. Måske du allerede har oplevet lignende begrænsninger i navngivningen af filer på din PC eller andre enheder. For at kunne levere en sikker og ensartet brugeroplevelse på tværs af platforme, web og avancerede brugergrænseflader afviser MiGrid disse og visse andre som er kendt for at skabe problemer. Hvadenten det er fordi de er såkaldte kontroltegn med en speciel og potentielt skadelig betydning på lagersystemerne eller fordi de vides at forstyrre web-brug og -visning. Vi evaluerer løbende på behovet for at tillade yderligere eksotiske tegn, hele tiden under krav om hverken at skade brugergrænseflader eller bagvedliggende systemer. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os angående at få yderligere tegn du måtte savne tilladt.

Kan jeg bruge et certifikat til min MiGrid-konto?

For den yderligere sikrede certifikat løsning skal du anmode om - og installere et af vores grid-brugercertifikater, jvf den tilhørende sådan kommer du igang side. Som det fremgår af user-cert-import guiden dér, kræver certifikat-installationen en del trin, men i det mindste er login så efterfølgende simplere. Når du har installeret dit certifikat kan du bruge det først i MiGrids tilmelding og efterfølgende til log ind.